Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Nedre Bruket 1891 - del 9

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nedre Bruket 1891 - del 9

Artikelserien om "Bruket" del 9 flyttar sig fram till 1891 och Nedre Bruket. Sista årtiondet på 1800-talet är omvandlingarnas tid. Perioden dessförinnan hade bruket sin storhetstid med; masugn, stångjärnshammare, knipphammare, vällugn, gjuteri, valsverk och vattendrivet sågverk.

Masugnen tillkom 1860 under den period då Bruket gick under namnet Hörnefors Bruk. Stora kostnader ledde till att Bruket 1865 ombildades till ett Aktiebolag. Allt slutade i konkurs 1868. Bruket köptes 1870 av grosshandlaren J. F. Francke i Stockholm. Företaget ombildades då till Hörneå AB. Bruksdöden under 1880-talet drabbade i synnerhet många mindre järnbruk, dit Hörneå AB kunde räkna sig. Masugnen avvecklades 1889. Stångjärnsverket lades ned 1894, vällugnen och valsverket 1898 och manufakturverket 1902.

I denna del 9 försöker vi återskapa en bild av det äldre Nedre Bruket, innan masugn och byggnader revs och det nya området "Bruket" formades under första hälften av 1890-talet. Vid sekelskiftet drabbades Bruket även av tragedin då Herrgården brann ned med flera dödsfall som följd. Vi återkommer till detta i en senare artikel.

Nedre Bruket 1891

Bild 1. Nedre Bruket 1891, hämtat från Riksarkivet. Planskissen låg till grund för en brandförsäkring 1894. Planskissen visar byggnader 1891 innan masugn och stångjärnshammare rivs och platsen omvandlas. Brandförsäkringsdokumenten å sin sida beskriver byggnader (se nedan) som uppförs med början 1891 och som försäkras 1894.

Tabellen i bild 1 med beskrivning av byggnader inkluderar 1-Masugn med hjulhus. Många rader är tyvärr svårt att uttyda då upplösningen av de skannade dokumenten vid Riksarkivet inte är tillräckligt hög, i alla fall i det som går att ta del av via nätet.

Nedre Bruket 1891

Bild 2. "Planritning öfver Åbyggnaderna till HÖRNEÅFORS Nedre Bruk uti Umeå Socken och Westerbottens Län....1891". Bruket kallades både "Hörnefors Bruk" och "Hörneåfors Bruk" i olika dokument.

Nedre Bruket 1891 och 2021

Bild 3. Planritning över Nedre Bruket 1891 som "overlay" på en satellitkarta över samma plats 2021.

I bild 3 kan man jämföra dåtid 1891 och nutid 2021, 130 år senare. I bakgrunden ses moderna byggnader och huskvarter. Ån Hörneå ses som en mörk skugga i mitten. En blå streckad linje anger vattendragets form 1891, med fördämning och damm ovanför Bruket. Röd färg visar broar, varav den i mitten utgörs av dammen. Den svarta linjen är decauville-spåret - den järnvägen som gick mellan Hamnskär och Nedre Bruket. Här fraktades järnmalm till Bruket som skeppats in från olika delar av landet. Brukets produkter gick motsatt väg för att skeppas ut till omvärlden. Grön markering kan vara bana för den så kallade malmhunden till masugnskransen.

I bild 3;
1) masugn,
2) stångjärnshammaren
3) vattensåg

Brandförsäkring 1894 Nedre Bruket Hörneåfors

Bild 4. Brandförsäkringsdokument 1894. "Värderingsinstrument, upprättadt den 21 December 1891... Hörneå Aktiebolag....Egendomens postadress är Hörneåfors, Umeå".

Nedre Bruket 1891 Hörneåfors

Bild 5. Detalj ur bild 1. Det noteras att Masugn och Stångjärnshammaren har kryssats över. I texten till brandförsäkringsdokument 1894 blir det tydlig att dessa två inte inkluderas i försäkringen.

I brandförsäkringen 1894 ansåg man sig inte behöva rita en ny planskiss över området, och utgick från den som upprättats 1891. Masugn och stångjärnshammaren kryssades över (se bild 5). I en första version av denna artikel - förmodades att masugn och hammare rivits mellan 1891 och 1894. Men så var det inte - i alla fall inte beträffande masugnen. Den senare rivs ett par år in på 1900-talet (återkommer i framtida artikel).

I försäkringsdokumentet beskrivs följande byggnader i området.

BRYGGSTUGA
LADUGÅRDS STALLBYGGNAD
KLENSMEDJA
SPÅNUGN
LADUGÅRDSBYGGNAD
REDSKAPSHUS
FODERLADA
HEMLIGHUS

En "bryggstuga" uppförs med storlek 15x8 meter (bild 6). Förmodligen finns inte denna byggnad då planskissen ritas 1891 (bild 1 och 5). Proportionerna stämmer inte heller in på byggnaden som ligger utmed Hörneåns västra/södra sida, nedströms dammen (inte vattensågen vid dammen).

Brygghus Nedre Bruket 1891

Bild 6. Bryggstugan beskrivs med ovan detaljer. Det uppfördes således 1891. Huset var 15x8 meter och med 3.2 meter till takfoten.

Klensmedja Nedre Bruket 1891

Bild 7. Klensmedja, uppfört 1891, 9.5 x 7.3 meter. Tabellen ovan är från Riksarkivet. Därtill finns det handskrivna dokumentet skannat. I denna text kan man utläsa att byggnaden hade en stenfot av slaggtegel. Byggnaden var i övrigt uppförd med "resvirke" med sågspån, såsom tabellen anger. Byggnaden hade 1 par portar och 6 "fenster".

Masugn och bryggstuga förblir ett rörligt mål i denna "forskning om Bruket". I en kommande artikel jämförs Hörneåfors masugn med en från samtiden i Selet Norrbotten. Där finns dammen rekonstruerad av Länsstyrelsen Norrbotten.

Gunnar Engström, 2021-06-27

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se