Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Laga Skifte 1885 i Hörne och Bäck - Del 2

Laga Skifte 1885 i Hörne och Bäck - Del 1

Storskifte 1778 i Hörne och Bäck - Del 1

Storskifte 1808 i Hörne och Bäck - Del 2

Hörnefors historia

Hörneå historia

Bruket i Hörnefors

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Topografihistoria

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Laga Skifte 1885 i Hörne och Bäck - Del 2

Här fortsätter serien om Laga Skifte 1885 i byn. Serien är uppdelad på tre delar. Dessförinnan berättades om Storskifte del 1 och Storskifte del 2. Vill man läsa mer om process hänvisas till nätet om storskifte respektive laga skifte.

I föregående artikel del 1 fokuserade vi på Bäcken Centrum. Här tittar vi närmare på några andra delar av byn.

Laga Skifte Hörneå 1885

Bild 1. Året var 1885. Laga Skifte i "Bäcksby", med fastigheterna Hörneå no 6 och 7. Hörneå fastigheter no 1-5 önskade inte ingå i Laga Skifte, vilket berörs i texten nedan. Hörneå no 1-5 kom sedermera att sammanföras under beteckningen Hörneå 8. Hörnefors Jernbruk och senare Karl Kempe med Mo & Domsjö var intressenter i detta.

Lennart Thorell var lantmätare i Västerbotten vid mitten av 1900-talet. Han signerade sin utredning; Umeå den 17 januari 1947:

P.M. rörande skifteslagsindelning samt vatten och fiskerätt inom Hörneå och Bäcks byar (Hörneå 6-8) i Hörnefors socken av Västerbottens län.

Vi fortsätter där del 1 slutade.

<<<oo>>>

År 1884 fortsatte kommissionslantmätaren O. Petersson laga skifte å Hörneå by. Krononybygget ¼ mtl Rörmyran hade nu som tillökningsskatt blivit lagt under Hörneå nr 1. Hörneå Aktiebolags ombud framhöll ånyo att hemmanen Hörneå nr 1-5 vid 1807-1808 års storskifte erhållit alla sina ägor i ett sammanhang, varför ett laga skifte icke skulle medföra någon fördel för hemmansägarna. Ombudet yrkade att Hörneå Aktiebolag med tillämpning av 85 § sista stycket i skiftesstadgan skulle förklaras icke vara skyldig att i vidare mån ingå i skifte än som erfordrades för att genom ägobyte upphäva mindre ägoblandning mellan byarna. Delägarna i Hörneå nr 6-7 ansågo däremot att skiftet borde omfatta hela Hörneå by ”emedan vid det å beropade storskiftet mark blivit avsatt för gemensamt mulbete” m.m. till den så stor vidd, att dels huvudsakligen därigenom dels ock genom utmed havsstranden här och där sedermera skedde uppgrundningar betydlig ägoblandning för hela byn uppkommit. I ett den 15 maj 1884 avgivet utlåtande bilaga E till förrättningsprotokollet yttrade förrättningsmännen: ”I anledning af emellan delägarne Hörneå by, Umeå socken, uppkommen tvist om ingående i laga skifte, hvarom i 4 de § af skiftesprotokollet den 12 innevarande maj närmare förmäles, hafva undertecknade förrättningsmän efter öfverläggning funnit skäl att sig utlåta som följer:

<<<oo>>>

Laga Skifte Bäcken 1885

Bild 2. Denna bild är fotad av byns egen karta. Kartan vid Lantmäteriet är skadad i detta område. Här ses bl.a. det som kallas "Fälla" och "Bumyrbacken". I övre delen av bilden ses en allmänning, den som namnges "lertägt". Här hämtade man lera till bränning av tegel. Det hus som ses till vänster i bild är gamla Rehnmarks nybygge på Fälla, och troligen var det Erik Rehnmark som var byggmästare. Gården är riven och ersatt under 1900-talet. Vägen som löper rakt norrut är den som idag går förbi "Murar Jonssons" gård, en gård som inte var byggd 1885. Idag bor - sedan länge - Robin och Susann Ragnarsson där i den gård som då inte fanns.

<<<oo>>>

Som vid granskning av 1807-1808 års faststälda storskifteskarta med handlingar samt vid besigtning å marken med säkerhet utrönts, dels att den utbrytning i egor från Hörneå byalag, som, enligt storskiftesprotokollet den 9 september 1808 då varande egarne af nr 6 och 7 eller bäcks byemän uttryckligen önskat, genom samma storskifte blifvit så väl in- som utegor verkstäld, dels att denna utbrytning skett innan någon mark aftagits för gemensamt mulbete, svinvallar o.d. och att sålunda dessa aftag, som skett efteråt och särskildt för hvardera byn, enligt så väl nämnda storskiftesprotokoll af den 1 och den 3 oktober s. år som storskiftesbeskrifningen, icke åstadkommit någon för begge byarne gemensam egoblandning, del att den obetydliga egoblandning, som likväl dem emellan eger rum och som uppkommit derigenom att Bäcks by storskiftet erhållit inom Hörneå bys område några odlingslägenheter, nu mera till största delen till åker upparbetade, såsom Fälla, Fällrödningen, Kohägnan, samt Hörneå för med erhållet inom Bäcks område den s.k. Bäcks hammarn äfvensom ock derigenom att en eller annan uppgrundning af något värde under tiden efter storskiftet skett utmed hafstranden, lätteligen kan medels egoutbyte undanrödjas, dels ock att egoområdet till Hörneå by, å storskifteskartan betecknadt med A, B, C, H och N, utgör ett enda sammanhängande skifte, som hvarken till form eller läge torde kunna förbättras genom laga skifte, så finna förrättningsmännen sig befogade att med stöd af 85 § i Kongl. skiftesstadgan föreslå, att Hörneå Aktiebolag bör anses icke skyldigt att med sina hemman nr 1, 2, 3, 4 och 5 i laga skiftet ingå vidare, än som erfordras för att medels egoutbyte undanrödja ofvannämnda egoblandning, därvid Bäcks bys andel i dugliga uppgrundningar bör inberäknas, och följaktligen att laga skiftet i fråga bör omfatta allenast Bäcks bys område, som å ofta åberopade storskifteskarta är utmärkt med D, E, F, G och I jemte dertill hörande öar och holmar.” 

<<<oo>>>

Laga Skifte Hörneå 1885

Bild 3. Här är byns mittersta del. Det röda strecket tvärs över är en gräns mellan ägor, men är ungefär där dagens E4 skär genom byn. Huset strax under markeringen "Ce" är Wännmans gård, idag Sallinen. Huvudbyggnaden som står där idag fanns inte då. Det lilla huset längst norrut var boningshus, där Kjell-Einar Karlsson bodde tills för ca 20 år sedan. Det var på denna vind som diverse böcker och tidningar hittades för något år sedan. Även ladugård och en mindre timrad loge är kvar idag. Vägen snett nedåt höger (österut) är den som anslöt mot den stora landsvägen mellan Hörne i norr och Ängersjö - Långed i söder, dvs dåtidens E4 från 1600-talet. Vägsnutten stängdes sedermera då dagens E4 trafikerades allt mer. En bit ned på vägen (i nedre högra hörnet) ses handlare Grönqvists hus.

<<<oo>>>

I utslag den 22 juli 1884 föreskrevs i Umeå tingslags ägodelningsrätt, att de uppgrundningar, som efter storskiftet åren 1807 och 1808 tillkommit vid de hemmanen Hörneå nr 1-5 genom nämnda skifte tilldelade stränder, ej skulle i nu förevarande skifte ingå. I övrigt fastställdes förrättningsmännens utlåtande. I utslag den 16 april 1885 fann Kungl. Maj:t ej skäl göra ändring i ägodelningsrättens utslag.

<<<oo>>>

Laga Skifte Hörneå 1885

Bild 4. Här är vi komna till byns södra del. Landsvägen från Långed-Ängersjö kommer nedifrån i bild, där den passerar vattendraget "bäcken" för att därefter löpa rakt norrut och därefter svänga österut förbi "Olgas". Huset mitt i bild fanns redan 1808, och där bor idag Sten-Åke Bergström och Carina Aggestål.

Lantmätare Lennart Thorells utredning fortsätter - i del 3 av Laga Skifte.

Gunnar Engström, 2023-01-29

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se