Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Laga Skifte 1885 i Hörne och Bäck - Del 2

Laga Skifte 1885 i Hörne och Bäck - Del 1

Laga Skifte 1885 i Hörne och Bäck - Del 2

Laga Skifte 1885 i Hörne och Bäck - Del 3

Storskifte 1778 i Hörne och Bäck - Del 1

Storskifte 1808 i Hörne och Bäck - Del 2

Hörnefors historia

Hörneå historia

Bruket i Hörnefors

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Topografihistoria

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Laga Skifte 1885 i Hörne och Bäck - Del 3

Här fortsätter serien om byns Laga Skifte vid slutet av 1800-talet. Textmassan gör att Laga Skifte avhandlas i tre delar, varav detta är del 3. Dessutom är tanken att publicera Lantmäteriets sammanfattning av Laga Skifte, som del 4.

En kort resumé; De närbelägna byarna Hörne och Bäck separerades vid Storskiftet 1808. Hur definitiv denna separation tolkades mellan de två byarna blev ett trätoämne inför Laga Skifte. Bäcken byamän önskade del av det som utvecklades på Hamnskär i södra delen av dagens Hörnefors. Uppgrundning och utfyllnad bidrog till industriell utveckling kring dåvarande Järnbruk och vattensåg på Bruket och den järnbana som anslöt till hamnområdet.

Senare skulle området utvecklas med en Sulfitfabrik, men det var inte känt på 1880-talet. Lantmätare Lennart Thorell gjorde en utredning daterad 1947, egentligen med fokus på fiskerätt, men där dessa trätoämnen diskuteras. För mer detaljer, se Del 1 och Del 2.

Laga Skifte Hörneå 1885

Bild 1. Laga Skifte begränsade sig till "Bäcksby", med fastigheterna Hörneå no 6 och 7. Orsaker till att inte Hörneå no 1-5 ingår, berättas om nedan. Året var 1885.

Lennart Thorell var lantmätare i Västerbotten vid mitten av 1900-talet. Han signerade sin utredning; Umeå den 17 januari 1947:

P.M. rörande skifteslagsindelning samt vatten och fiskerätt inom Hörneå och Bäcks byar (Hörneå 6-8) i Hörnefors socken av Västerbottens län.

Ytterligare bakgrund till denna artikel hittas i två föregående texter om Storskifte del 1 och Storskifte del 2. Mer kan läsas på nätet om storskiftet respektive om Laga skifte. Vi återkommer i en senare artikel om Björnön och fiske.

<<<oo>>>

Då laga skiftet hädanefter företogs till handläggning hade Hörneå nr 1-5 uteslutits och skifte skulle endast ske å Hörneå nr 6-7.

I § 18 av protokollet beslöts att nödiga ägoutbyten med Hörneå nr 1-5 skulle verkställas i samband med skiftesläggningen. I § 30 bilagan N till protokollet beslöts om undantagande av områden av oskifto. Vatten och fiskerätt berörde icke i föreningen. I § 36, bilagan O, beslöts att hemmantalet skulle vara delningsgrund mellan delägarna i Hörneå nr 6-7 men att Hörneå Aktiebolag för hemmanen Hörneå nr 1-5 skulle erhålla tilldelning efter innehav enligt storskifteskartans visning.

Ägoutbytet mellan Hörneå nr 1-5 å ena sidan samt nr 6-7 å andra sidan verkställdes som ett led i laga skiftet. De delar av hemmanen nr 1-5 som berördes av ägoutbytet intogos gemensamt med ägorna för Hörneå nr 6-7 i ägobeskrivning, hävdeförteckning och delningsbeskrivning. För det Hörneå nr 1-5 enligt innehav tillkommande uppskattningsbeloppet utlades vid skiftet en ägolott, som i delningsbeskrivning och å karta betecknades med litt. A.

Vid skiftet delades Björnön, Blågrundet och Kusören mellan delägarna. Vattenområdet utanför dessa öar redovisas icke å karta och handlingar.

Laga skiftet å Hörneå nr 6 och 7 samt å del av Hörneå nr 1-5 fastställdes den 9 mars 1889.

Hemmanen Hörneå nr 1-5 ha genom Kammarkollegii utslag den 15 oktober 1926 sammanförts till en jordeboksenhet benämnd Hörneå nr 8.

I länsstyrelsens eller i lantmäterikontorets arkiv finnes ej någon jordebok från 1700-talet eller tidigare. Ett utdrag av jordeboken beträffande Hörneå by från skutet av 1700-talet finnes i den förut omnämnda 1778 års storskiftesakt. Av detta utdrag framgår att Hörneå by omfattade sju hemman och att hemmanen nr 6 och 7 även kallades Bäcken. De å lantmäterikontoret förvarade jordeböckerna av år 1825 och 1883 redovisar förenämnda sju hemman såsom Hörne by. Någon särskild by benämnd Bäck finnes icke heller i dessa jordeböcker.

I ”Byordning för Hörneå och Bäcks byar” daterad den 1 oktober 1850 och intagna i domboken för Umeå tingslag den 21 oktober 1859 meddelades bl.a. bestämmelser om fiskerätten i havet inom Hörneå och Bäcks byar. Paragraf 18 i byordningen lyder: Fiskevatten i havet bibehålles såsom det hittills varit med laxnät och annan redskap, dock överlåta Hörneåfors bruksägare för sina innehavande hemmanslotter i Hörneå sin äganderätt till notvarp i Bäcksvadet 14 dagar om våren och åtta dagar om hösten, detta räknas fråpn första sagen om noten begagnas till Bäcks byamän emot en årlig avgäld av sex lispund fisk, bestående av sik, abborre och gädda, …. Den övriga delen av året äger var och en lika fiskerätt i Bäcksvadet såsom förr varit haver.

Byaordningen är undertecknad på följande sätt:

”För Hörnefors Bruksägare hemman L.C. Löfgren, N. Renmark, Anton (Anders?) Andersson, Anders Ersson, Enkan Brita Maria Engström, A Bäckman, Erik Olofsson, Eric Ericsson.

I ett avtal daterat den 7 juli 1918 ingicks mellan å ena sidan Mo & Domsjö Aktiebolag och Sulfitaktiebolaget Mo & Domsjö samt å andra sidan delägare i Hörneå nr 6-7 ett avtal, vilket beträffande fiskerätt och delaktighet innehöll följande:

1:o) Alla äldre avtal rörande delning av fiskerätten vid och utanför Hörneå och Bäcks byars stränder samt angående sättet för utövande av fiskerätt upphävdes.

2:o) Byamännen avstodo dels från alla anspråk att ensamma utöva fiske o vissa platser dels ock från alla anspråk på ersättning för intrång i fiske eller minskning i fiske och medgovo att fiske måtte få bedrivas av bolagens arbetare på samma sätt som av byamännen, således även i Bäcksvadet och alla fiskeplatser därinvid och utanför.

6:o) Bekräftades, att sedan Bäcks by, motsvarande Hörneå nr 6 och 7 blivit från Hörneå utbruten och därefter för sig undergått laga skifte, ingendera byn ägde någon del i den andra byns ägor, vare sig skiftade, oskiftade eller såsom gemensamma för (den) byn avsatta. Utan hinder av vad om fiskefätten vore avtalat skulle bolagen såväl som byamännen få bruka vattnet utanför sina stränder.

I ersättning för de avstådda rättigheterna erhöllo byamännen fri mäld för 325 tunnor årligen vid Håknäs kvarn samt rätt att av bolaget efter en viss taxa abonnera å elektriskt kraft intill en viss effekt.

Avtalet är undertecknat av Carl Kempe för Mo & Domsjöbolagen samt av delägarna i Hörneå nr 6 och 7. Efter varje delägares namn är mantal, hemmansnummer och littera utsatta. Såvitt kunnat utrönas vid jämförelse med jordregistret och vid undersökningar å domsagans kansli ha samtliga delägare i Hörneå nr 6 och 7 undertecknat avtalet.

Till framtida säkerhet har avtalet intagits i domboken för Nordmalings och Bjurholms tingslag den 29 maj 1923 under § 175.

<<<oo>>>

Stämpelskatt Laga Skifte

Bild 2. Laga Skifte stämpelskatt om 50 öre år 1889.

Lantmätare Lennart Thorells sammanfattning kan vara värd att publicera i en del 4, för den som orkar läsa i en nära framtid.

Gunnar Engström, 2023-04-06

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se