Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Storskifte 1808 i Hörne och Bäck - Del 2

Storskifte 1778 i Hörne och Bäck - Del 1

Hörnefors historia

Hörneå historia

Bruket i Hörnefors

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Topografihistoria

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Storskifte 1808 i Hörne och Bäck - Del 2

Här fortsätter serien om Storskifte i byarna Hörne och Bäck. Att skifta gårdar var en lång och komplicerad process. Samma kan sägas om detta skrivande. Den föregående artikeln tog avstamp i 1778 års identifiering av de två byarna Hörne och Bäck med fokus på så kallade "inägor". Inägor var mark i anslutning till rökarna. Med "rökar" menas hus - med rykande skorsten.

Del 2 tar även den hjälp av lantmätare Lennart Thorell som signerade sin utredning den 17 januari 1947. Texten innehåller referat till gamla dokument blandat med tolkningar. Här återges Thorells text ordagrant, ibland med mycket gammal stavning i återgivna delar. Ofta hänvisas till kartor och bilagor, som inte återges här, men som får stå kvar såsom det en gång var skrivet.

Hörneå

Bild 1. Denna karta visades även i föregående Del 1. Under århundradet hade byns rökar (hushåll) ökat från 1, till 2 och nu 4 st anno 1794.

I byns arkiv finns ingen karta som återger Storskiftet. Istället kan denna lätt extraheras digitalt i Lantmäteriets databas. För denna presentation väljer vi en kopia gjord den 20 februari 1931. Denna är lite skarpare i färgerna än originalet som även enkelt har laddats ned.

Lennart Thorell var lantmätare i Västerbotten vid mitten av 1900-talet. Han signerade en utredning, daterad Umeå den 17 januari 1947:

P.M. rörande skifteslagsindelning samt vatten och fiskerätt inom Hörneå och Bäcks byar (Hörneå 6-8) i Hörnefors socken av Västerbottens län.

Vi begränsar oss till del 2 av storskiftets fortsättning 1808. Laga skifte återkommer senare. Dessutom återkommer vi separat till Björnön och dessa skiftesdelningar. I nedanstående text ses hur Björnön tillfaller Bäcks by som en allmänning och nu separerad från Hörne by.

Storskifte 1808 Hörne o Bäck

Bild 2. Charta öfwer Hörne & Bäck Byars Egor uti Umeå Sockn af Westerbottns Län. Upprättad till Storskiftes Delning Åren 1807 och 1808 af Anders Magnus Stinnholm.

Texten är lång, men återges i sin helhet, och fortsätter än längre i nästa artikel om laga skifte. Texten blandar uttrycken "Hörneå", "Hörne" och "Bäck". I vissa delar om laga skifte får man intryck att uttrycket "Hörneå" exkluderar "Bäcks by". Annars är Hörneå det samlande begreppet för Hörne och Bäcks byar tillsammans.

<<<oo>>>

År 1787 förrättade kommissionslantmätare Anders Magnus Strinnholm storskifte å ”den under Hörneå och Bäcks byar lydande skog och mark”. Karta saknas över skiftet. Huruvida skiftet blivit fastställt har ej kunnat utrönas. Av protokollet framgår, att den fastställda rågången mot kronoallmänningen uppstakades och att därefter skogsmarken delades mellan Hörne och Bäck. Delägarna i Bäck och Hörneå överenskommo, att Bäcks by skulle erhålla Björnön samt skogen mellan kronoallmänningen, sockenrået och landsvägen samt så långt öster ut emot Hörne by att deras tillärnade och insynta nybruk öster om Bumyran skulle komma på deras område. Översteg detta project beloppet efter skatten så skulle avsättas en trakt norr om landsvägen vid Ängerån. Av den återstående skogsmarken avsattes därefter 350 tunnland till den av bruksägarna uttagna nybruket. Den skogsmark som därefter återstod uppdelades mellan hemmanen Hörneå nr 1-5 på så sätt, att av oskifto först undantogs en samfälld svinvall omkring byn. Därefter skedde delning av återstoden efter skattetalet mellan bruksägarna och de tre bönderna Olof Olofsson, Abraham Nilsson och Johan Ersson.

Beträffande redovisningen i delningsbeskrivning må antecknat följande. Under litt. A redovisas först den vid avvittringen avsatta kronoallmänningen med därinom belägna ängar, samt berg, myrar och sjöar med en sammanlagd areal av 3808 tunnlande, 15 kap…land. Därefter har utan littera- eller figurbeteckning redovisats 350 tunnland skogsmark som vid avvittringen tilldelades det av bruksägarna år 1777 upptagna nybruket. Under litt. B redovisas härefter de Bäcks by tilldelade ägorna eller Björnön, skogsmark, inägor och ängar inom området samt berg, myrar och sjöar. Inägorna, ängarna, berg, myrar och sjöar redovisas endast med areal, ej med uppskattningsinnehåll. Under litt. C redovisas därefter ”Byallmänning eller svinvall för Hörne by”. Såsom litt. D följer så Hörnefors bruksägares ägolott. ”Skärgården, samfällt och största delen oduglig”. Under litt. E, F och G redovisas slutligen bönderna Olof Olofsson, Abraham Nilsson och Johan Erssons ägolotter.

Redovisningen av inägor, ängar, myrar, sjöar och vattendrag är å ägolotterna litt. C-G lika som å ägolotten litt. B.

Beträffande rätten till fiske m.m. antecknades i protokollet, att fisket hädanefter som hittills skulle vara samfällt samt att var och en skulle bibehållas vid sina gamla ängar, vilka alltså ej skulle ingå i delningen. Rönn- och Hamnskären skulle förbliva samfällda under Hörne by ävensom mulbete tillsvidare.

År 1794 förordnades Anders Magnus Strinnholm av Konungens Befallningshavande att ”överse och jämka den å Bäcks byamän förrättade åkerdelning”. Av protokollet framgår att i ”Bäcken nu funnes fyra delägare, som innehade ½ mantal vardera.

Delningsgrunden vid skiftet var skattetalet. Vardera ägolotten erhöll ett skifta i norra och ett skifte i södra delen av inägo-området. Av kartan framgår att Hörne bys åkerjord i söder angränsade den skiftade åkern inom Bäcks by.

<<<oo>>>

Storskifte 1808 Hörne o Bäck

Bild 3. Byns centrum. Littera E motsvarar familjen Bergströms gård, senast bebodd av Gottlov och Annie Bergström tills huset brann ned på julafton 1967. D motsvarar Helge Erikssons gård, idag bebodd av Bertil Eriksson. Därtill ses bebyggelse märkt D söder om vägen, som är Rehnmarks gamla gård. F är det som förr kallades Viktors, en tomt som idag bebos av Fredrik Schaeder och Sanna Borch. G är plats för Becken-Webbens Redaktion med Redaktör Lena Lindholm och undertecknad Gunnar Engström. Man noterar att åkrar och tegar verkar ha varit bättre på den västra sidan av bäcken.

<<<oo>>>

Enligt å kartan tecknat bevis fastställdes skiftet den 1 april 1795.

År 1807 förrättade Anders Magnus Strinnholm storskifte å ”alla under Hörne och Bäcks byar lydande ägor”. Skiftet fastställdes den 22 november 1811. Vid första skiftessammanträdet beslöts, att 1778 års delning av de gamla odalägorna skulle bestå men att däremot nybruk och odalängar, vilka aldrig förr varit delta, skulle avfattas och i storskifte läggas. För att åstadkomma ett redigt skifte beslöts att även skogen skulle delas.

I protokollet den 9 september 1808 antecknades följande:

4:o Vidkommande läget i ängarna beslöts, att varje delägare taget ett skifte av de å skogsmarken och kronoallmänningen belägna så kallade stråmyrorna samt att skifte var av byns huvudängar, och som byarne Hörne och Bäck, vilka av fordno haft sammanblandade ägor och varit som ett byalag ansedde, nu önska att så vitt sig göra låter bliva ifrån varandra i ägor åtskilde och utbrutne så beslöts att Bäcks byamän sedan de av stråmyrarne fått sitt behöriga belopp skulle fyllnad i ängarne dem tilldelas norrest på Storängen med bibehållande av den emellan nämnda äng och landsvägen befintliga skogsmarker.

5:o Beträffande läget i skogen så ansågs bekvämligast det Bäcken bibehålles vid sitt gamla läge och i händelse någon ändring skulle bliva uti dessa fordna område i anseende till den emellan Storängen och landsvägen erhållne trakt skall sådant ifrån området östra sida jämkas så att rålinjen i det närmaste blir vinkelrätt emot linjen emellan byaskogen och kronoallmänningen ävensom att Abraham Nilssons och Erik Johanssons gamla skogsskiften förbliva orubbade till lägen med jämkning ifrån lämpligaste sidor. I protokollet för den 1 oktober 1808 antecknades: Roteåkern skalla bibehållas till läge och vidd som förut och beräknas på varje hemmansägare efter dessa andel i soldaterna, men som Bäcks by av ålder därtill lämnat ett skifte av odalåkern i den så kallade Söråkern, vilket numera är lagt under Hörnefors bruks kolare emot det de i stället upparbetat vid rotehusen så skola herrar brukspatronernas (åberopande) utaf nybruksåker utgöra Roteåkern även för Bäcks by. Vidare antecknades i samma protokoll: Sedan Bäcks by enligt förberörd överenskommelse såväl i åker och äng som skog blivit av massan avskild, kommer det i nybruk, som jämte odalåkern år 1795 gått i delning att ifrån delningen utgå såsom hörande till odalåkern med vilken den även ligga i sammanhang. Varjämte Bäcks byamännen äskade, att alle såsom skog uppskattade myror och mossar, vilka tillfallit Bäcks by, skulle såsom samfällt mulbete ifrån delningen utgå, ävensom en trakt sämre skog å östra dian om byn emellan Spång- och Bu-myran samt Bäcksåkern under namn av svinvall till samma ändamål ifrån delningen uteslutas. Bäcks hästhage taxerad till 1/16 lass samt Björnön varder även som samfälligheter för Bäcks by avsatte.
Vad som sedan återstod av skogsmarken till Bäcks by delades vid skiftet upp efter skatt. Ängarne delade på samma sätt.

Inom Hörne by delades ängarna efter skatt, varjämte viss jämkning skedde bönderna emellan i nybruksåkern. Som gemensam svinvall för Hörne byamän avsattes en trakt med sämre skog invid själva byn och som gemensamt mulbete vissa myrar å skogsmarken. Sedan området för Hörnefors bruksägares nybygge blivit utbrutet skedde därefter delning av skogsmarken.

<<<oo>>>

Storskifte 1808 Hörne o Bäck

Bild 4. En större del av samma karta som i bild 3. Söderut utmed byvägen ses några byggnader men som inte verkar vara markerade som ägolotter. Vägen som ses gå tvärs över kartan är ånyo vintervägen från Ängersjö i väster/söder, som fortsätter genom byn öster/norrut mot byn Hörne och Bruket. Vintervägen snöröjdes ända till år 1901! Man noterar även tegar till höger i kartan, som motsvarar Fälla.

<<<oo>>>

Beträffande redovisningen i delningsbeskrivning till skiftet må antecknas följande.

I delningsbeskrivningen redovisas först det av bruksägarna år 1777 upptagna nybruket under litt. N. Härefter uppräknas under litterabeteckning alla de för Hörneå by gemensamt undantagna myrarna. Under litt. H redovisas därefter den för Hörneå by avsatta svinvallen å ömse sidor om ån. Under litterabeteckning uppräknas därefter hala och odugliga berg inom Hörneå område, stenstränder och grund samt insjöar och kärr, samtliga utan gradtal och uppskattningsinnehåll. Under litt. AB och AC redovisad därefter soldaterna Höks och Häggs gårdsgärden, varpå följer beskrivning av den för Hörneå by gemensamt avsatta roteängen (å kartan betecknad med litt. A B o. C). Härefter redovisas under litt. A Hörnefors Bruksägares, herrar Åberg, Grahn & Co ägolott. Under litt. B och C redovisas därefter bönderna Abram Nilssons och Erik Jonsson ägolotter.

Under rubriken ”Bäcks by” redovisas först de för gemensamt mulbete avsatta myrarna. Under litt. I redovisas därefter ”Svinvall för Bäcks by”. Därefter redovisas som samfälld för byn Björnön och Bäcks bys hästhage utan litterabeteckning, varefter uppräknas olika impediment under rubrikerna ”Kala och odugliga berg”, ”Stenstränder och grund” samt ”Insjöar och kärr”. Härefter redovisas Bäcks bys roteäng. Efter en uppräkning av vissa nybruksåkrar, som uteslutits från delning redovisas under litt. D, E, F och G ägolotterna för de fyra skattebönderna i Bäcks by.

Av kartan över storskiftet framgår, att Bäcks by vid skiftet i stor sett erhöll sina ägor avskilda från Hörneå by. Delningslinjen mellan byarna går från kronoallmänningen i norr i sydlig riktning till en punkt cirka 700 meter söder om landsäven Nordmaling-Hörnefors. Därefter går linjen i västlig riktning fram mot nyssnämnda landsväg, som därefter utgör gräns fram till rågången mot Ängersjö. Öster om  den nordsydliga gränsen på Hörne bys område hade dock Bäcks by kvar en del odlingar liksom Hörneå bruksägare hade en äng kvar å Bäcksåkern inom Bäcksa by. 

Vid skiftet erhöll ägolotten litt. A, Hörnefors bruksägare, större delen av havsstranden. Nybrukslotten litt. N, som även ägdes av Hörnefors bruksägare, tilldelades en del av stranden i skifteslagets västra del. Lastageplatsen vid Hörneåns mynning och stranden väster därom har redovisats under litt. H, den samfällda svinvallen. Slutligen erhöll ägolotten litt. B en kort strandremsa vid havet. Bäcks by erhöll ingen strand å fastlandet.

<<<oo>>>

Storskifte 1808 Hörne o Bäck

Bild 5. Här ses byns södra delar, som redan 1808 hade befolkats. I detta fall synes det vara en i släkten Bergström som byggd huset, som idag bebos av Sten-Åke Bergström med fru Carina Aggestål.

<<<oo>>>

Beträffande redovisningen av de utanför stranden befintliga holmarna och skären må antecknad följande. I delningsbeskrivningen redovisas å Bäcks by under rubriken ”stenstränder och grund”, Blågrundet, Kusören och Björnöstranden. En blick på kartan ger vid handen att Blågrundet och Kusören äro två mindre skär öster om och intill Björnön. Björnön redovisas som ovan nämnts som samfälld för byn. En myr å Björnön ägofigur 284, återfinnes bilda för gemensamt mulbete inom Bäcks by avsatta myrarna. På Björnön har å kartan antecknats: ”Samfälld skog under Bäcks by”. Av återstående öar, holmar och skär ha en del redovisats på hela Hörneå by såsom ”kala och odugliga berg”, ”stenstränder och grund”. De återstående skären eller Rönnskär och Sandskär ha tilldelats ägolotten litt. A. Det utanför stranden och mellan öarna och holmarna belägna vattenområdet har ej numrerats eller avgränsats å kartan och ej heller redovisats i handlingarna.   

I handlingarna till 1807 års storskifte finnes ingenting nämnt om fiskerätten.

<<<oo>>>

Där slutar utredningen om Storskiftet. Vi återkommer till Björnön och till Laga skifte i framtida artiklar med lite mer bilder. Fiske var en viktig fråga som berörs längre fram, inte minst vid 1900-talets första hälft.

Gunnar Engström, 2023-01-22

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se